Psychologia stosowana

Psychologia – warto wiedziec: Psychologia stosowana

Psychologia stosowana jest to jedna z charakterystycznych odmian dziedziny wiedzy silnie na przestrzeni lat rozwijanej, jaką jest psychologia ogólna. W zakresie psychologii stosowanej wydziela się wielorakie podłoża, na podstawie których dokonuje się badań i analiz. Otóż celem istnienia tejże podkategorii charakteryzowanej nauki jest przede wszystkim wnikliwe analizowanie zaburzeń procesów psychicznych. W tej materii mówi się natomiast profesjonalnie o dziedzinie zwanej psychopatologią. Jeżeli mowa natomiast o podejmowaniu już konkretnego leczenia po uprzednim wykonaniu diagnozowania, to wtedy w grę wchodzi psychologia kliniczna.

Jeszcze czymś innym w zakresie pokrewieństw z psychologią stosowaną okazuje się być pewna dziedzina medyczna, jaką jest psychiatria. Wydziela się szereg poddziałów psychologicznych, wśród nich między innymi taki obręb wiedzy, jaki bada wymiar sprawiedliwości i reakcje ludzkie w tym zakresie. Wtedy pojawia się kwestia psychologii sądowej. Gdy natomiast mowa o psychologii zdrowia, to jak można się domyśleć psychologia bada uwarunkowania chorób, w tym zwłaszcza zaburzeń oraz różnorakich dolegliwości o podłożu somatycznym. Do tego dochodzą także zachowania promujące zdrowie. W sferze psychoterapii natomiast wyodrębnia się kategorię zwaną psychologią małżeństwa oraz rodziny. W ramach tej pod dyscypliny wiedzy analizowane są zaburzenia w stosunkach społecznych w obrębie rodziny i małżeństwa, a także podejmowane konkretne kroki mające na celu korygowanie zaburzeń i relacji wyżej wspomnianych.

Jako neuropsychologię natomiast rozumie się psychologię badającą i stawiającą diagnozy w sferze uszkodzeń centralnego układu nerwowego i wszelkich wynikających z tego zaburzeń. Można też wspomnieć o psychologii organizacji, kiedy to psychologia koncentruje się w swych działaniach wewnątrz różnorodnych organizacji oraz psychologii pracy, kiedy działania prowadzone są z uwzględnieniem jako teren badań przedsiębiorstwa. W sferze ekonomii także wydziela się psychologię, która dostała swoje osobne nazewnictwo to jest psychologia ekonomiczna. Bada zachowania ekonomiczne ludzi. Tak można by jeszcze mnożyć i mnożyć, bowiem dziedzin psychologii jest cała masa. W zasadzie tyle ile ludzkich reakcji w różnych kierunkach życia, tyle i odłamów psychologii.

Do tego niewymienione pozostały, ale także funkcjonują psychologie działające w obrębie wyznań, kształtujące się swą uwagę na wojsku bądź sferze sportu.

- autor artykułu

Related Posts